Historia Filozofii

Dla autorów

Zasady przygotowywania tekstu


 • Teksty przeznaczone do publikacji w "Studiach z Historii Filozofii" należy przesyłać w postaci plików tekstowych w formacie *.rtf lub *.doc. Plik nie powinien przekraczać 40 tysięcy znaków (ze spacjami), przy czym redakcja zastrzega sobie prawo publikowania większych tekstów.
 • Czcionka: 12 punktów Times New Roman, można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń. Interlinia 1,5 wiersza. Nie należy zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania.
 • Przypisy dolne (Times New Roman; tekst przypisów - 10 punktów; interlinia - 1,5 wiersza). Zapis przypisów powinien być ujednolicony w obrębie całej pracy, według wzoru:

1) I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 2004, s. 39.
2) R. Kuliniak, O zapomnianej „Dedykacji“ do Kantowskiej Krytyki czystego rozumu, [w:] Filozofia przedkrytyczna Kanta, red. B. Paź,   Wrocław 2006, s. 78.
3) T. Zatorski, Heretyk czy apologeta? O teologii Eugena Drewermanna, „Nomos“ 1995/96, t. 12/13, s. 92.

 • Do tekstu należy dołączyć słowa kluczowe oraz streszczenie w języku polskim i angielskim (także tytuł w języku angielskim).
 • Do tekstu należy załączyć bibliografię (cytowanych prac).
 • Teksty powstałe w języku obcym drukowane są w przekładzie na język polski (tłumaczenie tekstu redakcja zleca uznanym tłumaczom).

 

Zasady recenzowania


 • Każda publikacja jest recenzowana przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (spoza UMK oraz spoza redakcji i rady naukowej czasopisma).
 • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jednej recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora.  
 • Recenzent nie jest autorem tekstu w numerze, na potrzeby którego przygotowuje recenzję.
 • Redakcja dokłada starań, by autorzy i recenzenci nie znali swoich tożsamości.
 • Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia lub odrzucenia tekstu.
 • Formularz recenzji (w wersji polskiej i angielskiej) w formacie *.doc można pobrać tutaj PL oraz tutaj EN
 • Redakcja nie ujawnia autorom nazwisk recenzentów. Nazwiska recenzentów współpracujących z czasopismem publikowane są raz w roku.
 • O konkluzji recenzji autor zostaje poinformowany terminie do trzech miesięcy od daty nadesłania tekstu.


Zapora ghostwriting (dotyczy tekstów przyjętych do publikacji)


 • Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
 • Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 • Redakcja czyni starania by wyeliminować zjawiska nieuczciwości i nierzetelności naukowej („ghostwriting” i „guest authorship”).
 • Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt).
 • Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 • Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 • Redakcja dokumentuje wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 • Każdy autor zobowiązany jest do zawarcia umowy z wydawcą potwierdzającej oryginalność i autentyczność przesłanego tekstu, przekładu czy opracowania. Formularz  można pobrać tutaj, w wersji polskiej lub angielskiej. Dwa wypełnione i podpisane formularze należy przesłać na adres redakcji.
 • Wydawca nie płaci honorariów za teksty przyjęte do publikacji.